Home » livecoin review » DDV obravnava provizije pri prodaji bitcoinov, E-racunovodstvo

DDV obravnava provizije pri prodaji bitcoinov, E-racunovodstvo

DDV obravnava provizije pri prodaji bitcoinov, E-racunovodstvo

Virtualna valuta bitcoin se uporablja predvsem za placila po internetu med fizicnimi osebami ter nekaterimi internetnimi trgovinami, ki to valuto sprejemajo

Virtualna valuta bitcoin se uporablja predvsem za placila po internetu med fizicnimi osebami te nekaterimi internetnimi trgovinami, ki to valuto sprejemajo. Ta virtualna valuta nima le enega izdajatelja, ustvarja se neposredno po spletu, s posebnim algoritmom.

Related movie: How to Buy Litecoins with Paypal or a Credit card


Sistem virtualne valute bitcoin zagotavlja anonimno lastnistvo ter prenose vrednosti bitcoin znotraj omrezja uporabnikov z naslovi bitcoin. Naslov bitcoin se lahko primerja s stevilko bancnega racuna. Pri menjavi bitcoinov, torej virtualne valute v obicajno (na primer EUR), se zaracunavajo provizije. V zvezi s tem se postavlja vprasanja ali so te provizije za namene DDV oproscene placila DDV ali ne.

Skladno z Four d tocko 44. clena ZDDV-1 so transakcije, vkljucno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci te kovanci, ki so zakonito placilno sredstvo, oproscene placila DDV.

Related movie: Voorwaarde See LiteCoin Contant Vraaggesprek, Founder addresses Crypto Scam Claims (LCC)


Skladno s staliscem FURS, pred 22.Ten.2018 jou veljalo, da provizije, zaracunane za nakup bitcoinov v zameno za evre, ni mozno oprostiti v skladu s Four. d) tocko 44. clena ZDDV-1, saj bitcoin ne predstavlja zakonitega placilnega sredstva. Provizija za opravljeno storitev menjave jouw bila tako predmet obdavcitve z DDV, pri cemer paps jouw FURS zij takrat poudaril, da bo v zvezi s tem potekala se razprava na nivoju EU.

Razprava jij potekala v okviru zadeve C-264/14 Skatteverket proti Davidu Hedquistu, ko jouw Sodisce EU odlocilo, da jij potrebno:

Related movie: (LCC) Large Crypto Update on LiteCoin Contant


  • clen Two(1)c Direktive Sveta 2006/112/ES (v nadaljevanju: Direktiva o DDV) razlagati tako, da stejejo za opravljanje storitev za placilo tudi transakcije menjave obicajnih valut za enote virtualne valute bitcoin ter obratno, ki se opravljajo proti placilu zneska, ki ustreza razliki med ceno, po kateri zadevni izvajalec transakcij kupi enote valute, te ceno, po kateri jih proda strankam,
  • clen 135(1)(e) Direktive o DDV razlagati tako, da jou opravljanje storitev, krotwoning so menjava obicajnih valut za enote virtualne valute bitcoin te obratno, ki se opravljajo proti placilu zneska, ki ustreza razliki med ceno, po kateri zadevni izvajalec transakcij kupi enote valute, te ceno, po kateri jih proda strankam, transakcija, ki jij v skladu s to dolocbo oproscena placila davka na dodano vrednost.

Skladno z razlago navedenega clena 135(1)(e) Direktive o DDV v zadevi C-264/14 jou namen oprostitve financnih transakcij zlasti ta, da se odpravijo tezave, povezane z dolocitvijo davcne osnove ter zneska DDV, ki se lahko odbije v okviru obdavcitve financnih transakcij. Te tezave so lahko v posebnem primeru transakcij krotwoning so transakcije menjave, enake, ne glede na to, ali gre za menjavo tradicionalnih valut, ki so obicajno oproscene na podlagi clena 135(1)(e) Direktive o DDV ali menjavo teh valut v virtualne valute, ki ceprav niso zakonito placilno sredstvo, pomenijo placilno sredstvo, ki ga sprejmeta stranki dolocene transakcije.

Virtualna valuta bitcoin na podlagi zadevne sodbe predstavlja neposredno placilno sredstvo med subjekti, ki jo sprejmejo, zato jouw transakcija menjave v zvezi z njo, ki se steje za opravljanje storitev za placilo, oproscena placila DDV v skladu s Four. d) tocko 44. clena ZDDV-1 (clen 135(1)(e) Direktive o DDV).

Posledicno jou FURS v obvestilu Obravnava provizije pri prodaji bitcoinov po ZDDV-1 zavezance obvestil, da se stalisce FURS od 22.Ten.2018 (ko jouw bila sprejeta sodba) spreminja, saj so provizije zaracunane pri menjavi virtualne valute bitcoin v obicajno valuto oproscene placila DDV skladno s 44. clenom ZDDV-1.

?@@file=

, , , , ,

2 thoughts on “DDV obravnava provizije pri prodaji bitcoinov, E-racunovodstvo

  1. cml_91 says:

    The interface is nicely designed and relatively effortless to use. Everything is just a click away, and switch inbetween the markets is swifter than on the other exchanges. I never had problems with livecoin.

  2. Dylan's mommy says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *