Home » livecoinwatch api » Kriptovalute – kje te po kaksni vrednosti v bilanci stanja

Kriptovalute – kje te po kaksni vrednosti v bilanci stanja

Kriptovalute - kje in po kaksni vrednosti v bilanci stanja

Clanek avtorice Silve Koritnik Rakele jouw bil Legitimate.Ten.2018 objavljen na spletni strani Izobrazevalne hise Cilj.

Racunovodski strokovnjaki smo postavljeni pred vedno nove izzive. Ceprav so pravila dvostavnega knjigovodstva zij stoletja enaka, paps to ne velja za opredelitev posameznih gospodarskih kategorij ter njihovo merjenje. Novi poslovni modeli prinasajo tudi nove pojavne oblike petih gospodarskih kategorij: sredstev, kapitala, obveznosti, odhodkov te prihodkov. Sprejemanje racunovodskih standardov jou dolgotrajen veranderingsproces ter zato za pojav novih fenomenov, krotwoning so kriptovalute, lahko recemo, da obstaja racunovodska praznina. Ni paps to edina praznina, povezana s kriptovalutami.

Standardna vprasanja za racunovodsko obravnavo poslovnih dogodkov

Del zbirke racunovodskih standardov tako zbirke slovenskih racunovodskih standardov (SRS) krot zbirke mednarodnih standardov racunovodskega porocanja (MSRP) jou tudi Okvir (angl. Framework). V njem so predstavljene splosne definicije gospodarskih kategorij. Tu torej izvemo, kaj so sredstva, obveznosti, kapital, odhodki ter prihodki. V okviru posameznih standardov paps so pojavne oblike posebnih gospodarskih kategorij se podrobneje opredeljene (npr. neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, financni instrumenti, zaloge …).

Ob nakupu materiala za proizvodnjo pri ameriskem dobavitelju, ki racun poslje v nacionalni valuti (ameriski dolar), racunovodski strokovnjaki nimamo tezav. Vsi se lahko hitro opredelimo, da gre za nakup sredstva (zalog materiala), hkrati paps jou nastala obveznost (obveznost do dobavitelja) v tuji valuti.

Related movie: Mass Litecoin Adoption & Talking With Aliant Payments CEO?


Posamezni racunovodski standardi vsako od kategorij zelo podrobno opredeljujejo, res vader jou, da moramo prebrati vec standardov. Pri obeh kategorijah se srecujemo z naslednjimi vprasanji:

  • kam te po koliksni vrednosti kategorijo sploh umestiti (vprasanje zacetnega racunovodskega pripoznanja),
  • kako jo pozneje meriti (vprasanje poznejsega merjenja) ter
  • kdaj kategorija ne izpolnjuje vec pogojev za pripoznanje (vprasanje odprave pripoznanja).

Pri tradicionalnih oblikah gospodarskih kategorij bomo odgovore na gornja vprasanja nasli v racunovodskih standardih. Ce se torej vrnemo na opisani poslovni dogodek, bo (verjetno) racunovodsko evidentiranje za podjetje nekaj rutinskega. Relevantni cleni iz racunovodskih standardov so poznani, saj so to zij ustaljeni poslovni dogodki te so racunovodske usmeritve zij izbrane. Po zacetnem pripoznanju zalog te obveznosti (oboje v bilanci stanja) tudi ni dvomov o poznejsem merjenju teh dveh kategorij.

Vrednost zalog se zaradi spremembe tecaja USD/EUR ne spreminja. V porabo (odhodke) bo material prenesen po nabavni ceni. Poznejse povecanje nabavne cene na vrednost zalog ne vpliva. Ter ce material ne bo porabljen, prodati paps ga bo mogoce le po ceni, nizji od nabavne vrednosti, bo treba vrednost zalog zij pred prodajo oslabiti.

Drugace vader jij z obveznostmi. Te se pozneje preracunajo po tecaju, ki jouw veljal na dan poravnave obveznosti. Morebitne tecajne razlike predstavljajo prihodke ali odhodke. Za razliko od zalog se znesek obveznosti torej lahko tudi poveca merjeno v evrih.

Pri novodobnih gospodarskih kategorijah, krotwoning so kriptovalute, vader se racunovodski strokovnjaki srecamo z dilemo ali se cem vec zij pri prvem vprasanju. Odgovor nanj torej, v katero kategorijo razvrstiti kriptovalute, paps vpliva na poznejse merjenje.

Zacetno pripoznanje kriptovalut v bilanci stanja

Za racunovodsko stroko (racunovodje, davcne svetovalce, revizorje, ocenjevalce …) bo velik izziv, da pridobi dovolj znanja o razumevanju sistemov. Ceprav jouw v zadnjih mesecih najveckrat omenjen bitcoin, vader poleg te kriptovalute obstajajo stevilne druge. Te pri racunovodski obravnavi jou vsaka informacija lahko pomembna. Za racunovodsko presojo kriptovalut jou poleg poznavanja racunovodskih standardov treba poznati tudi vsebino poslovnih dogodkov.

Racunovodski oddelki v podjetjih se bodo ukvarjali s kriptovalutami sele takrat, ko bodo ta sredstva zij v rokah podjetja. O tem, da so kriptovalute sredstvo, ne dvomi nihce v racunovodski stroki, pojavljajo paps se nejasnosti o vrsti sredstva. Ob vprasanju, kam kriptovalute umestiti v bilanci stanja ob zacetnem pripoznanju, ni enostavnega odgovora. Pravzaprav odgovora sploh ni.

Ce mislite, da lahko odprete doloceno stran v zbirki slovenskih racunovodskih standardov (SRS) ali zbirki mednarodnih standardov racunovodskega porocanja (MSRP) ter tam najdete odgovor na prvo od vprasanj, ki si jih postavljamo torej, v kateri bilancni postavki naj bo to sredstvo prikazano, se motite.

Niti odbor za sprejem oziroma pojasnjevanje MSRP niti komisija za sprejem SRS nista izdala pojasnil glede racunovodske obravnave kriptovalut. Obstaja vader zij nekaj racunovodske literature, v kateri avtorji analizirajo veljavne racunovodske standarde te opozarjajo, da kriptovalute potrebujejo posebno obravnavo. V stevilnih drzavah vader so se tudi zij pojavila pojasnila glede davcne obravnave.

Tako so na primer v Ameriki kriptovalute obravnavane krotwoning premozenje ter ne krotwoning valute. Enako jouw tudi v Nemciji, kjer jouw zanimivo, da imajo fizicne osebe moznost tovrstne transakcije razvrstiti med t. i. spekulativne transakcije, pri katerih jij dolocen izvzem iz obdavcitve, ce ima investitor predmet spekulacije v lasti vec krot eno leto. To paps seveda pomeni vodenje evidenc.

Tudi v Sloveniji se jou FURS maja 2018 opredelil o tem vprasanju v dokumentu z naslovom Davcna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 ter ZDDPO-2. V njem uporablja izraz bitcoin virtualna valuta te se opredeli, da to ni niti denarno sredstvo niti financni muziekinstrument. Tudi glede obdavcitve z davkom na dodano vrednost jou zij od leta 2014 jasno stalisce Evrope (tudi Slovenije), da transakcije s kriptovalutami niso obdavcene. Za podjetja tudi za davcne namene veljajo racunovodska pravila.

Te krot smo zij omenili, jasnih racunovodskih pravil ni. Obstajata namrec dve skupini uporabnikov kriptovalut ena skupina jih uporablja v funkcij denarja ter druga v funkciji blaga. Podjetja se bodo morala ob obstojecih racunovodskih standardih odlociti ter postaviti racunovodsko usmeritev. Pri tem jou treba upostevati zahtevo standardov po zanesljivosti te primernosti racunovodskih izkazov. Od konkretnih okoliscin jouw odvisno, kako bo podjetje predstavilo kriptovalute. Zij omenjeni Okvir racunovodskih standardov jou zadostna podlaga za presojo o predstavitvi kriptovalut v bilanci stanja.

Related movie: Litecoin on CNBC with Charlie Lee


Napotek pogled cez slovensko mejo

Ob pregledovanju javno objavljenih porocil podjetij v tujini naletimo na dve postavki, v okviru katerih so predstavljene kriptovalute. Nekatera podjetja so se odlocila, da so to neopredmetena sredstva, ter spet druga, da so to zaloge. Kateri so argumenti za taksno odlocitev, jouw v teh letnih porocilih obsirno pojasnjeno.

Related movie: This app permits users to buy and sell 20 cryptocurrencies worldwide


Vsem, ki zelite na hitro dobiti vpogled v problematiko racunovodenja kriptovalut, predlagamo, da si preberete dokument, objavljen v angleskem jeziku (24 strani) z naslovom Digital currency A case for standard setting activity. Dokument jou pripravil avstralski odbor za racunovodske standarde (AASB), ki preizkusa moznost razvrstitve kriptovalut v nekaj bilancnih kategorij (postavk). Krotwoning mozne se pojavljajo: denar, denarni ustrezniki, financni instrumenti (woeden denarja, ki po definicij tudi spada med financne instrumente), neopredmetena sredstva te zaloge.

Zanimivo paps jou pogledati, kaksni sta pravna ter davcna ureditev na podrocju kriptovalut v Nemciji. Zelo berljivo jou na spletni strani odvetniske druzbe Winheller.

Te povsem za konec: Nekatere drzave (Kitajska) so zij prepovedale uporabo kriptovalut.

Napotek ostanite za slovensko mejo.

Z branjem drugega dela zapisa lahko nadalujejte tukaj.

Avtorica clanka jij ga. Silva Koritnik Rakela. V otrostvu jou sanjala o tem, da bo trsica te bo imela svojo solo. Ta zelja se ji jou izpolnila. Koncno ima lahko svojo izobrazevalno hiso v kateremkoli kraju. Se dandanes jij v obeh vlogah jou tista, ki izobrazuje, ter tista, ki se uci. Razume, kako pomembno jouw ucno gradivo, te svoje znanje siri na podrocje andragogike.

O spremembah v racunovodstvu skozi zgodovino smo pisali v prirocniku “Racunovodstvo vceraj, danes, jutri, ki ga lahko prenesete s klikom na spodnjo povezavo.

, , , ,

2 thoughts on “Kriptovalute – kje te po kaksni vrednosti v bilanci stanja

  1. rachel.jenksgrainger@gmail.com says:

    Every one should update their problem merienda it is not solved for more than 48hrs because for some transaction they are doing by hand. so maybe they, want to verify it very first so that no one te disadvantage again !

  2. hayleyb says:

    Every one should update their problem merienda it is not solved for more than 48hrs because for some transaction they are doing by hand. so maybe they, want to verify it very first so that no one ter disadvantage again !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *